prepared by Central Institute for Economic Management, Asia Competitiveness Institute ; Foreword by Hoang Trung Hai, Michael E. Porter
   
Dữ liệu biên mục
        Vietnam competitiveness report 2010 /  prepared by Central Institute for Economic Management, Asia Competitiveness Institute ; Foreword by Hoang Trung Hai, Michael E. Porter. - 1e. - Hanoi : Central Institute for Economic Management (CIEM), 2010
        132 tr. : minh họa màu ; 29 cm.        
1. Cạnh tranh - -- Việt Nam - -- Thống kê . 2. Việt Nam - -- Điều kiện kinh tế - -- Thống kê. 
I. Central Institute for Economic Management.

Phân loại DDC : VCR CIEM-Vie10

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000213-4
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)