Dữ liệu biên mục

Landsburg, Steven E., 1954-
        The armchair economist : economics and everyday life /  Steven E. Landsburg. - 1st ed. - New York : Free Press, 1993
        ix, 241 tr. ; 25 cm.
        Photocopy
        Thư mục tr. 233-235
        
1. Kinh tế học-- -- Khía cạnh xã hội. 2. Kinh tế. 3. Nhà kinh tế. 4. Cuộc sống. 
I. Nhan đề

Nhan đề song song: Ăn trưa với nhà kinh tế : kinh tế học và đời sống thường nhật

Phân loại DDC : 306.3 L263-ArmcE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000230
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)