Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus
   
Dữ liệu biên mục

Bodie, Zvi
        Essentials of investments /  Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. - 8th ed. - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2009
        xxviii, 724, I-15 tr. : minh họa (một phần màu) ; 27 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        
1. Đầu tư. 2. Tài chính. 3. Kỹ thuật. 4. Định giá. 
I. Kane, Alex. II. Marcus, Alan J. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.6 B667-EsseI

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000231-2
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)