Dữ liệu biên mục
Bodie, Zvi
        Essentials of investments /  Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. - 8e. - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2009
        xxviii, 724, I-15 tr. : minh họa (một phần màu) ; 27 cm.        
1. Đầu tư. 
I. Kane, Alex. II. Marcus, Alan J.

Phân loại DDC : 332.6 B667-EsseI

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1000231-2
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)