Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz
   
Dữ liệu biên mục

Krugman, Paul R
        International economics : theory & policy /  Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz. - 9th ed.. - Boston, MA : Pearson Addison-Wesley, 2012
        xxix, 701 tr. : minh họa màu, bản đồ màu ; 26 cm.        ISBN: 9780132146654
        
1. Quan hệ kinh tế quốc tế. 2. Tài chính quốc tế. 3. Kinh tế học. 4. Quốc tế. 5. Lý thuyết. 6. Chính sách. 
I. Obstfeld, Maurice. II. Melitz, Marc J. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 337 K94-InteE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100057
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)