Dữ liệu biên mục

Vietnam Update Conference (2007 : Australian National University)
        Education in Vietnam /  edited by Jonathan D. London. - 1st ed. - Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2011
        xii, 341 tr. : minh họa ; 23 cm. - (Vietnam update series)
        ISBN: 9789814279055
        
1. Giáo dục - -- Việt Nam. 2. Education and state - -- Viet Nam - -- Congresses. 3. Education - -- Viet Nam - -- Congresses. 
I. London, Jonathan D. ed. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 370.959 7 L847-EducV

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1100061
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 14/05/2021
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)