Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái
   
Dữ liệu biên mục

Vũ Tuấn Anh
        Đầu tư công : thực trạng và tái cơ cấu /  Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái. - 1st ed. - H. : Từ Điển Bách Khoa, 2011
        216tr. : minh họa ; 19 cm.
        Thư mục tr. 198-209
        
1. Đầu tư công. 2. Chính sách. 3. Cơ chế quản lý. 4. Tài chính. 5. Đầu tư. 
I. Nguyễn Quang Thái. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.609 597 V500A-DauTu

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100106
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)