José Antonio Ocampo, Codrina Rada, and Lance Taylor ; with contributions from Mariángela Parra
   
Dữ liệu biên mục

Ocampo, José Antonio
        Growth and policy in developing countries : a structuralist approach /  José Antonio Ocampo, Codrina Rada, and Lance Taylor ; with contributions from Mariángela Parra. - 1st ed. - New York : Columbia University Press, 2009
        xviii, 178 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Photocopy
        ISBN: 9780231150149
        
1. Phát triển kinh tế-- -- Quốc gia đang phát triển. 2. Tăng trưởng. 3. Phát triển. 4. Quốc gia đang phát triển. 5. Kinh tế. 6. Cấu trúc. 
I. Rada, Codrina. II. Taylor, Lance, 1940-. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 338.900 91 O15-GrowP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100114
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)