[prepared by] the Economic Planning Committee, Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore
   
Dữ liệu biên mục
Singapore. Economic Planning Committee
        The strategic economic plan towards a developed nation /  [prepared by] the Economic Planning Committee, Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore. - 1e. - Singapore : SNP Publishers, 1991
        148 tr. : minh họa ; 25 cm.
        Photocopy
        ISBN: 9810031769
        
1. Singapore - -- Chính sách kinh tế. 

Phân loại DDC : 338.95 EPC-StraE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100115
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)