Ronald C. Fisher
   
Dữ liệu biên mục
Fisher, Ronald C
        State & local public finance /  Ronald C. Fisher. - 3e. - Mason, OH, USA : Thomson South-Western, 2007
        xvi, 714 tr. : minh họa ; 25 cm.
        Thư mục tr. 673-697
        ISBN: 0324291558
        
1. Tài chính công - -- Hoa Kỳ. 2. Tài chính địa phương - -- Hoa Kỳ. 

Phân loại DDC : 336.73 F535-StatL

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100162
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)