Ronald C. Fisher
   
Dữ liệu biên mục
Leader00610nam a2200253 p 4500
001FUV110005809
020$a0324291558
040$aFETP
041$aEng
082$a336.73
090$a336.73 $bF535-StatL
1001$aFisher, Ronald C.
245$aState & local public finance / $cRonald C. Fisher
250$a3e
260$aMason, OH, USA : $bThomson South-Western, $c2007
300$axvi, 714 tr. : $bminh họa ; $c25 cm
504##$aThư mục tr. 673-697
651#0$aTài chính địa phương - $zHoa Kỳ
651#0$aTài chính công - $zHoa Kỳ
900 True
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100162
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)