Harvey S. Rosen, Ted Gayer
   
Dữ liệu biên mục

Rosen, Harvey S
        Public finance /  Harvey S. Rosen, Ted Gayer. - 8th ed.. - New York : McGraw-Hill Irwin, 2008
        xxvi, 596 tr. : minh họa ; 25 cm.
        Thư mục tr. 570-582
        ISBN: 9780071259392
        
1. Tài chính công-- -- Hoa Kỳ. 2. Tài chính. 3. Khu vực công. 
I. Gayer, Ted. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 336.73 R813-PublF

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100163
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)