Dữ liệu biên mục
Gruber, Jonathan
        Public finance and public policy /  Jonathan Gruber. - 3e. - New York : Worth Publishers, 2011
        xxxvii, 768 tr. : minh họa màu ; 26 cm.        ISBN: 9781429219495
        
1. Tài chính công. 2. Chính sách tài khóa. 3. Thuế. 

Phân loại DDC : 336 G885-PublF

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100164
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)