Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld
   
Dữ liệu biên mục

Pindyck, Robert S
        Microeconomics /  Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld. - 7th ed.. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, 2009
        xxxii, 736 tr. : minh họa màu ; 27 cm.        ISBN: 9780132080231
        
1. Kinh tế vi mô. 2. Kinh tế học vi mô. 
I. Rubinfeld, Daniel L.

Phân loại DDC : 338.5 P648-Micro

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1100165
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)