Dữ liệu biên mục

Piketty, Thomas, 1971-
        Capital in the twenty-first century /  Thomas Piketty ; translated by Arthur Goldhammer. - Cambridge Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 2014
        viii, 685 tr. : minh họa ; 25 cm.
        Thư mục trang 579-655 và chỉ mục
        ISBN: 9780674430006
        
1. Vốn. 2. Phân phối thu nhập. 3. Tài sản. 4. Kinh tế học lao động. 5. Nguồn vốn. 6. Thu nhập. 7. Phân phối thu nhập. 8. Tài sản. 9. Kinh tế học lao động. 
I. Goldhammer, Arthur, translator. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.041 P635-CapiT

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0200020
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)