Leslie K. Breitner and Robert N. Anthony
   
Dữ liệu biên mục

Breitner, Leslie Pearlman
        Essentials of accounting /  Leslie K. Breitner and Robert N. Anthony. - 11th ed. - Boston : Prentice Hall, 2013
        viii, 239 tr. : minh họa ; 28 cm.
        Bao gồm nhiều dạng trang khác nhau
        ISBN: 9780132744379
        
1. Kế toán. 2. Kế toán. 3. Cấp độ căn bản. 
I. Anthony, Robert N. (Robert Newton), 1916-2006. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 657 B835-EsseA

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300174, BO2100751
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)