Paul R. Krugman, Princeton University, Maurice Obstfeld, University of California, Berkeley, Marc J. Melitz, Harvard University
   
Dữ liệu biên mục

Krugman, Paul R
        International economics : theory and policy /  Paul R. Krugman, Princeton University, Maurice Obstfeld, University of California, Berkeley, Marc J. Melitz, Harvard University. - 10th ed.. - Boston : Pearson, 2015
        xxxii, 753 tr. : minh họa, bản đồ màu ; 27 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780133423648. - ISBN: 9781292019550. -
        
1. Quan hệ kinh tế quốc tế. 2. Tài chính quốc tế. 3. Kinh tế học. 4. Quốc tê. 5. Lý thuyết. 6. Chính sách. 
I. Obstfeld, Maurice. II. Melitz, Marc J. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 337 K94-InteE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300199-200, BO2200466
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)