Dữ liệu biên mục

Rosen, Harvey S
        Public finance / Harvey S. Rosen, Princeton University, Ted Gayer, Brookings Institute.. - 10th ed.. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2014
        xxii, 586 tr. : minh họa màu ; 27 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 559-572) và chỉ mục
        ISBN: 9780078021688
        
1. Tài chính công-- -- Hoa Kỳ. 2. Tài chính. 3. Khu vực công. 
I. Gayer, Ted, 1970-. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 336.7 R813-PublF

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300201
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)