Harvey S. Rosen, Princeton University, Ted Gayer, Brookings Institute.
   
Dữ liệu biên mục

Rosen, Harvey S
        Public finance / Harvey S. Rosen, Princeton University, Ted Gayer, Brookings Institute.. - 10th ed.. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2014
        xxii, 586 tr. : minh họa màu ; 27 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 559-572) và chỉ mục
        ISBN: 9780078021688
        
1. Tài chính công-- -- Hoa Kỳ. 2. Tài chính. 3. Khu vực công. 
I. Gayer, Ted, 1970-. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 336.7 R813-PublF

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300201
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)