Harvey S. Rosen, Princeton University, Ted Gayer, Brookings Institute.
   
Dữ liệu biên mục
Leader00025nam a2200024 a 4500
001FUV150006245
020##$a9780078021688
040##$aFETP Library
0410#$aEng
08200$a336.73
090##$a336.7 $bR813-PublF
1001#$aRosen, Harvey S.
24510$aPublic finance /$cHarvey S. Rosen, Princeton University, Ted Gayer, Brookings Institute.
250##$a10th ed..
260##$aNew York, NY : $bMcGraw-Hill Education, $c2014
300##$axxii, 586 tr. : $bminh họa màu ; $c27 cm
504##$aBao gồm thư mục tham khảo (tr. 559-572) và chỉ mục
650#0$aTài chính công--$zHoa Kỳ
653##$aKhu vực công
653##$aTài chính
7001#$aGayer, Ted,$d1970-
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=857
900 True
907 cov20151026HHVT.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300201
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)