Dữ liệu biên mục

Damodaran, Aswath
        Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset /  Aswath Damodaran. - 3rd ed.. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012
        xv, 974 tr. : minh họa ; 26 cm. - (Wiley finance series)

        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781118130735
        
1. Tập đoàn kinh doanh-- -- Đánh giá-- -- Mô hình toán học. 2. Đánh giá. 3. Đầu tư. 4. Công cụ. 5. Kỹ thuật. 6. Giá trị. 7. Tài sản. 8. Xác định. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.15 D163-InveV

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1300209
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 02/11/2020
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)