David A. Moss.
   
Dữ liệu biên mục

Moss, David A., 1964-
        A concise guide to macroeconomics : what managers, executives, and students need to know /  David A. Moss.. - 2nd ed.. - Boston, Masschusetts : Harvard Business Review Press, 2014
        x, 211 tr. : minh họa ; 25 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 183-190) và chỉ mục
        ISBN: 9781625271969. -
        
1. Chính sách kinh tế. 2. Chính sách tiền tệ-- -- Hoa Kỳ. 3. Kinh tế học vĩ mô. 4. Phát triển kinh tế. 5. Hướng dẫn. 6. Khái niệm. 7. Nhà điều hành. 8. Nhà quản lý. 9. Kinh tế học vĩ mô. 10. Sinh viên. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 M913-ConcG

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300208
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)