Jeffrey M. Wooldridge
   
Dữ liệu biên mục

Wooldridge, Jeffrey M
        Introductory econometrics : a modern approach /  Jeffrey M. Wooldridge. - 6th ed.. - Boston, Massachutsetts : Cengage Learning, 2013
        xxi, 789 tr. : minh họa, bảng biểu màu ; 26 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 750-755) và chỉ mục
        ISBN: 9781111531041
        
1. Kinh tế lượng. 2. Kinh tế lượng. 3. Giới thiệu. 4. Hướng tiếp cận. 5. Hiện đại. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 330.0151 W913-IntroE

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300211
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)