edited by Henry E. Brady and David Collier
   
Dữ liệu biên mục

        Rethinking social inquiry : diverse tools, shared standards /  edited by Henry E. Brady and David Collier. - 2nd ed. - Lanham, Md. : Rowman & Littlefield Publishers, 2010
        xviii, 410 tr. : minh họa ; 25 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 361-385) và chỉ mục
        ISBN: 9781442203440 (pbk. : alk. paper)
        
1. Khoa học xã hội-- -- Nghiên cứu. 2. Khoa học xã hội-- -- Phương pháp luận. 3. Khoa học. 4. Xã hội . 5. Công cụ. 6. Tiêu chuẩn. 
I. Brady, Henry E. II. Collier, David, 1942-.

Phân loại DDC : 300.72 B798-RethS

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300226
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)