Dữ liệu biên mục

Bryman, Alan
        Social research methods /  Alan Bryman. - 5th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016
        xxxv, 747 tr. : minh họa màu ; 27 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 698-725) và chỉ mục
        ISBN: 9780199689453
        
1. Khoa học xã hội-- -- Nghiên cứu. 2. Khoa học xã hội-- -- Phương pháp luận. 3. Xã hội. 4. Nghiên cứu. 5. Phương pháp. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 300.72 B915-SociR

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1300225
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)