Pat Libby
   
Dữ liệu biên mục

Libby, Pat
        The lobbying strategy handbook : 10 steps to advancing any cause effectively /   Pat Libby. - 1st ed. - Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2012
        xi, 302 tr.. : minh họa ; 26 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781412996167
        
1. Vận động hành lang-- -- Hoa Kỳ-- -- Sách hướng dẫn, sổ tay v.vv.. 2. Vận động hành lang. 3. Sách hướng dẫn. 4. Chiến lược. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 324.40973 L694-LobbS

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700013
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)