Dữ liệu biên mục

Libby, Pat
        The lobbying strategy handbook : 10 steps to advancing any cause effectively /   Pat Libby. - 1st ed. - Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications, 2012
        xi, 302 tr.. : minh họa ; 26 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781412996167
        
1. Vận động hành lang-- -- Hoa Kỳ-- -- Sách hướng dẫn, sổ tay v.vv.. 2. Vận động hành lang. 3. Sách hướng dẫn. 4. Chiến lược. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 324.40973 L694-LobbS

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700013
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)