Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.
   
Dữ liệu biên mục

Oleszek, Walter J
        Congressional procedures and the policy process /   Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.. - 10th ed. - Thousand Oaks, California : CQ Press, 2016
        xvii, 480 tr. : minh họa ; 23 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        
1. Hoa Kỳ. -- Quốc hội-- -- Quy tắc và thực hành. 2. Pháp chế-- -- Hoa Kỳ. 3. Thực hành nghị viện-- -- Hoa Kỳ. 4. Quốc hội. 5. Quy trình. 6. Chính sách. 
I. Oleszek, Mark J. II. Rybicki, Elizabeth. III. Heniff Jr., Bill. IV. Nhan đề

Phân loại DDC : 328.73 O45-CongP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700014
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)