Dữ liệu biên mục

Oleszek, Walter J
        Congressional procedures and the policy process /   Walter J. Oleszek, Mark J. Oleszek, Elizabeth Rybicki, Bill Heniff Jr.. - 10th ed. - Thousand Oaks, California : CQ Press, 2016
        xvii, 480 tr. : minh họa ; 23 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        
1. Hoa Kỳ. -- Quốc hội-- -- Quy tắc và thực hành. 2. Pháp chế-- -- Hoa Kỳ. 3. Thực hành nghị viện-- -- Hoa Kỳ. 4. Quốc hội. 5. Quy trình. 6. Chính sách. 
I. Oleszek, Mark J. II. Rybicki, Elizabeth. III. Heniff Jr., Bill. IV. Nhan đề

Phân loại DDC : 328.73 O45-CongP

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700014
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)