Dữ liệu biên mục

Kingdon, John W
        Agendas, alternatives, and public policies /   John W. Kingdon ; James A. Thurber viết lời tựa mới. - 2nd ed. - Boston : Pearson, 2014
         235 tr. : minh họa ; 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781292039206
        
1. Quy hoạch chính trị-- -- Hoa Kỳ. 2. Khoa học chính trị. 3. Cải cách chăm sóc sức khỏe-- -- Hoa Kỳ. 4. Chính sách. 5. Chính trị. 6. Hoa Kỳ-- -- Chính trị và chính phủ. 7. Chương trình nghị sự. 8. Các chọn lựa. 9. Chính sách công. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.60973 K52-AgenA

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1700020
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 26/11/2020
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)