Frederic Mishkin
   
Dữ liệu biên mục

Mishkin, Frederic S
         The economics of money, banking, and financial markets /   Frederic Mishkin. - 11st ed. - Boston : Pearson, 2016
         724 tr. : minh họa màu ; 26 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781292094182
        
1. Tài chính. 2. Tiền tệ. 3. Ngân hàng và hoạt động ngân hàng. 4. Kinh tế học. 5. Tài chính. 6. Tiền tệ. 7. Ngân hàng. 8. Kinh tế. 9. Thị trường. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 332 M678-EconM

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700032
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)