Prajit K. Dutta
   
Dữ liệu biên mục

Dutta, Prajit K
        Strategies and games : theory and practice /   Prajit K. Dutta. - 1st ed. - Cambridge, Mass. : MIT Press, c1999
        xxx, 476 tr. : minh họa ; 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780262041690
        
1. Lý thuyết trò chơi. 2. Cân bằng (Kinh tế học). 3. Lý thuyết . 4. Trò chơi. 5. Cân bằng. 6. Kinh tế học. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 330.015193 D979-StraG

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700028
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)