E. R. Yescombe
   
Dữ liệu biên mục

Yescombe, E. R
        Principles of project finance /  E. R. Yescombe. - 2nd ed. - Amsterdam ; Boston : Academic Press is an imprint of Elsevier, 2014
        xii, 560 tr. : minh họa ; 24 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780123910585
        
1. Quản lý dự án-- -- Tài chính. 2. Nguyên lý. 3. Dự án. 4. Tài chính. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.404 Y37-PrinP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700026
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)