Dữ liệu biên mục

Schein, Edgar H., tác giả
         Organizational culture and leadership /   Edgar H. Schein with Peter Schein.. - 5th ed. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2017
         xxiv, 384 tr. ; 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 355-365) và chỉ mục
        ISBN: 9781119212041
        
1. Văn hóa công ty. 2. Văn hóa. 3. Lãnh đạo. 4. Văn hóa. 5. Công ty. 6. Tổ chức. 7. Lãnh đạo. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 302.35 S318-OrgaC

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700055
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)