Dữ liệu biên mục

Caramani, Daniele
         Comparative politics /   Daniele Caramani.. - 4th ed. - New York, NY : Oxford University Press, 2017
         xl, 605 tr. : minh họa màu, 27 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780198737421
        
1. Chính phủ so sánh. 2. Chính trị học-- -- Hoa Kỳ. 3. Chính trị. 4. Chính phủ. 5. So sánh. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.3 C259-CompP

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700086
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)