Dữ liệu biên mục

Falcão, Horacio
         Value negotiation : how to finally get the win-win right /   Horacio Falcão. - 1st ed. - Singapore : Prentice Hall, 2010
        xvi, 388 tr. : minh họa màu, 26 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9789810681432
        
1. Đàm phán trong kinh doanh. 2. Đàm phán. 3. Giá trị. 4. Chiến thắng. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.4052 F178-ValuN

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1700090
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 06/04/2019
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)