Dữ liệu biên mục

Wooldridge, Jeffrey M
         Nhập môn kinh tế lượng : cách tiếp cận hiện đại.  T.1 /   Jeffrey M. Wooldridge, Trần Thị Tuấn Anh chủ biên dịch. - 1st ed. - TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Cengage ; 2017
         xxvi, 553 tr. : minh họa, 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9786049225888
        
1. Kinh tế lượng. 2. Kinh tế lượng. 3. Giới thiệu. 4. Cách tiếp cận. 5. Hiện đại. 
I. Trần Thị Tuấn Anh . II. Nhan đề

Introductory econometrics : a modern approach. 5th edition

Phân loại DDC : 330.0151 W913-IntroE-T.1**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700104, BO1700168, BO1700170, BO1900042
  • Số bản: 4
  • Số bản rỗi: 4 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)