Bernardo Nicoletti.
   
Dữ liệu biên mục

Nicoletti, Bernardo
         The future of fintech : integrating finance and technology in financial services /   Bernardo Nicoletti.. - 1st ed. - London, NY : Macmillan Publisher Limited, 2017
         xv, 328 tr. : minh họa, 21 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9783319514147
        
1. Công nghiệp dịch vụ tài chính. 2. Công nghệ thông tin. 3. Thương mại điện tử. 4. Tài chính-- -- Sáng tạo công nghệ. 5. Tài chính. 6. Công nghệ. 7. Dịch vụ. 8. Tương lai. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.17 N582-FutuF

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1700082
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 03/02/2018
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)