Robert K. Yin.
   
Dữ liệu biên mục

Yin, Robert K
         Case study research : design and methods /   Robert K. Yin.. - 5th ed. - Los Angeles : SAGE, 2014
         xxviii, 282 tr. : minh họa ; 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 243-257) và chỉ mục
        ISBN: 9781452242569
        
1. Phương pháp tình huống. 2. Khoa học xã hội-- -- Nghiên cứu-- -- Phương pháp luận. 3. Nghiện cứu. 4. Tình huống. 5. Thiết kê. 6. Phương pháp. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 300.722 Y51-CaseS

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700072
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)