Dữ liệu biên mục

         Corporate governance of state-owned enterprises : a toolkit /   World Bank. - 1st ed. - Washington, D.C. : World Bank Group, 2014
         xxviii, 358 tr. : minh họa, 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781464802225
        
1. Doanh nghiệp kinh doanh nhà nước. 2. Sở hữu nhà nước. 3. Quản trị công ty. 4. Quản trị. 5. Công ty. 6. Sở hữu. 7. Nhà nước. 8. Doanh nghiệp. 9. Công cụ. 
I. World Bank. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 352.266 WB-CorpG

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1700063
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 03/02/2018
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)