John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay.
   
Dữ liệu biên mục
Campbell, John Y
         The econometrics of financial markets /   John Y. Campbell, Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay.. - 1st ed. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1997
         xviii, 611 tr. : minh họa ; 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 541-585) và chỉ mục
        ISBN: 9780691043012
        
1. Thị trường vốn-- -- Mô hình kinh tế lượng. 2. Kinh tế lượng. 3. Tài chính. 4. Thị trường. 
I. Lo, Andrew W. (Andrew Wen-Chuan). II. MacKinlay, Archie Craig, 1955-. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 332.09414 C187-EconF

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700061
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)