Dữ liệu biên mục

Ragin, Charles C
         The comparative method : moving beyond qualitative and quantitative strategies : with a new introduction /   Charles C. Ragin.. - 1st ed. - Oakland, California : University of California Press, 2014
         xxx, 185 tr. : bảng biểu, 23 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780520280038
        
1. Khoa học xã hội. 2. Phương pháp so sánh. 3. Phương pháp. 4. So sánh. 5. Định lượng. 6. Định tính. 7. Chiến lược. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 300.72 R141-CompM

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700069
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)