Thomas A. Birkland.
   
Dữ liệu biên mục

Birkland, Thomas A
         An introduction to the policy process : theories, concepts, and models of public policy making /   Thomas A. Birkland.. - 4th ed.. - New York : Routledge, 2016
         xviii, 399 tr. : minh họa màu ; 24 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục

        Nội dung: Preface -- Introducing the policy process -- Elements of the policy making system -- The historical and structural contexts of public policy making -- Official actors and their roles in public policy -- Unofficial actors and their roles in public policy -- Agenda setting, power, and interest groups -- Policies and policy types -- Decision making and policy analysis -- Policy design and policy tools -- Policy implementation, failure, and learning -- Science and theory in the study of public policy -- Index

        ISBN: 9780765646620
        
1. Khoa học chính sách. 2. Kế hoạch chính trị-- -- Hoa Kỳ. 3. Chính sách. 4. Quy trình. 5. Lý thuyết. 6. Khái niệm. 7. Mô hình. 8. Chính sách công. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 320.60973 B619-IntroP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700165
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)