Zeger van der Wal
   
Dữ liệu biên mục

Wal, Zeger van der
         The 21st century public manager : challenges, people and strategies /  Zeger van der Wal. - 1st ed. - London : Macmillan Education, Palgrave, 2017
         xv, 389 tr. : minh họa ; bảng biểu, 22 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục

        Tóm tắt: Truly global in scope and ambition, the 21st Century Public Manager addresses key trends, challenges, and opportunities facing public managers across contexts and regimes. This accessible textbook aims to inspire public managers in rethinking their roles, skills, and values as they enter a VUCA world—one characterized by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. It is written for aspiring and current public managers in graduate schools and executive education programs

        
1. Quản trị công-- -- Lập kế hoạch. 2. Quản lý-- -- Lập kế hoạch. 3. Quản lý công. 4. Quản trị công. 5. Thách thức. 6. Con người. 7. Chiến lược. 8. Thế kỷ 21. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 351 W151-21st

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1700183
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)