edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler.
   
Dữ liệu biên mục

         Public management and governance /   edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler.. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, 2016
         xxvi, 420 tr. ; 25 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780415501866
        
1. Quản trị công. 2. Năng suất quốc gia. 3. Tính chính đáng của chính phủ. 4. Quản trị công-- -- Sự tham gia của công dân. 5. Quản trị. 6. Quản lý công. 
I. Bovaird, A. G. II. Löffler, Elke. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 351 B783-PublM

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800005-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)