Dữ liệu biên mục

         Public management and governance /   edited by Tony Bovaird and Elke Loeffler.. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, 2016
         xxvi, 420 tr. ; 25 cm.
         Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9780415501866
        
1. Quản trị công. 2. Năng suất quốc gia. 3. Tính chính đáng của chính phủ. 4. Quản trị công-- -- Sự tham gia của công dân. 5. Quản trị. 6. Quản lý công. 
I. Bovaird, A. G. II. Löffler, Elke. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 351 B783-PublM

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800005-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)