Immanuel Kant ; Bùi Văn Nam Sơn d. và chú giải
   
Dữ liệu biên mục

Kant, Immanuel
         Phê phán lý tính thực hành = Kritik der praktischen vernunft (đạo đức học) /  Immanuel Kant ; Bùi Văn Nam Sơn d. và chú giải. - 1st ed.. - Hà Nội : Tri Thức, 2007
         lx, 331 tr. , 24 cm.
         Bao gồm bảng chỉ mục tên riêng (tr. 285-313)
        ISBN: 8935081112552
        
1. Đạo đức học. 2. Lý tính. 3. Đạo đức học. 4. Phê phán. 5. Lý tính. 6. Thực hành. 
I. Bùi Văn Nam Sơn-- dịch. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 170 K16-PhêPh

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800014
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)