Michael Hill & Peter Hupe.
   
Dữ liệu biên mục

Hill, Michael J. (Michael James), 1937-
         Implementing public policy : an introduction to the study of operational governance /   Michael Hill & Peter Hupe.. - 3rd ed.. - Los Angeles [i.e. Thousand Oaks, Calif.] : SAGE Publications, 2014
         xv, 231 tr. ; 24 cm.
         Ấn bản lần trước: 2009
         Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 205-226) và chỉ mục
        ISBN: 9781446266847
        
1. Khoa học chính sách. 2. Quản trị công. 3. Quy hoạch chính trị. 4. Thực thi. 5. Chính sách công. 6. Chính trị. 
I. Hupe, Peter L. II. Nhan đề

Một phần của nhan đề: Introduction to the study of operational governance
Một phần của nhan đề: Operational governance

Phân loại DDC : 352.37 H647-ImplP

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1800071
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)