Dữ liệu biên mục

Pei, Minxin
         Tư bản thân hữu Trung Quốc : sách tham khảo : sách hay năm 2016 do The Economist bình chọn /   Minxin Pei ; Nguyễn Đình Huỳng dịch. - 1st ed. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2018
         390 tr. ; 24 cm.
         Ghi chú và phụ lục

        Tóm tắt: Cuốn sách nói rõ hơn với người dùng tin về cách thức mà các nhóm lợi ích, trước hết là các nhóm thân hữu đã chi phối quyền lực, thao túng quyền lực để cuối cùng lấy cắp tài sản quốc gia rồi chia chác cho nhau và bị trừng phạt như đã, đang và sẽ còn diễn ra ở Trung Quốc như thế nào. Tất cả các tư liệu liên quan đến những vụ án lới, đa phần là án tham nhũng, gồm tham nhũng tiền bạc và quyền lực - gắn với các nhóm tư bản thân hữu và phản ánh hiện tượng vừa nêu, đều được tác giả khai thác từ nguồn chính thống, công khai của chính phủ Trung Quốc

        ISBN: 9786049603594
        
1. Tham nhũng chính trị-- -- Trung Quốc. 2. Tham nhũng-- -- Trung Quốc. 3. Trung Quốc-- -- Chính trị và chính quyền. 4. Chủ nghĩa tư bản. 5. Trung Quốc. 6. Tham nhũng. 7. Quyền lực. 8. Chính trị. 9. Xã hội đen. 10. Nhà nước. 
I. Nguyễn Đình Huỳnh b.d. II. Nhan đề

Phân loại DDC : 364.13230951 P377

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900020
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)