Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen
   
Dữ liệu biên mục

Brealey, Richard A
         Principles of corporate finance /   Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. - 12th ed. - New York, NY : McGraw-Hill/Education, 2017
         xxvii, 896 tr. : minh hoạ màu ; 26 cm.
         Bao gồm từ điển thuật ngữ và chỉ mục
        ISBN: 9781259144387
        
1. Công ty-- -- Tài chính. 2. Nguyên lý. 3. Tài chính. 4. Công ty. 5. Doanh nghiệp. 6. Quản lý. 
I. Myers, Stewart C., tác giả. II. Allen, Franklin, 1956- tác giả. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.15 B828-PrinC

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900021
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)