Dữ liệu biên mục

Brealey, Richard A
         Principles of corporate finance /   Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. - 12th ed. - New York, NY : McGraw-Hill/Education, 2017
         xxvii, 896 tr. : minh hoạ màu ; 26 cm.
         Bao gồm từ điển thuật ngữ và chỉ mục
        ISBN: 9781259144387
        
1. Công ty-- -- Tài chính. 2. Nguyên lý. 3. Tài chính. 4. Công ty. 5. Doanh nghiệp. 6. Quản lý. 
I. Myers, Stewart C., tác giả. II. Allen, Franklin, 1956- tác giả. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.15 B828-PrinC

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1900021
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 16/05/2021
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)