N. Gregory Mankiw
   
Dữ liệu biên mục

Mankiw, N. Gregory
         Macroeconomics /  N. Gregory Mankiw. - 10th ed. - New York : Worth Publishers, 2019
         xxxv, 612 tr. : minh họa màu, 23 cm.
         Bao gồm thư mục thuật ngữ (tr. 587-596) và chỉ mục (597-612)

        Tóm tắt: a Part I: Introduction 1. The Science of Macroeconomics.- 2. The Data of Macroeconomics.- Part II: Classical Theory: The Economy in the Long Run 3. National Income: Where It Comes From and Where It Goes.- 4. The Monetary System: What It Is and How It Works.- 5. Inflation: Its Causes, Effects, and Social Costs.- 6. The Open Economy.- 7. Unemployment and the Labor Market.- Part III: Growth Theory: The Economy in the Very Long Run 8. Economic Growth I: Capital Accumulation and Population Growth.- 9. Economic Growth II: Technology, Empirics, and Policy.- Part IV: Business Cycle Theory: The Economy in the Short Run.- 10. Introduction to Economic Fluctuations.- 11. Aggregate Demand I: Building the IS-LM Model.- 12. Aggregate Demand II: Applying the IS-LM Model.- 13. The Open Economy Revisited: The Mundell-Fleming Model and the Exchange-Rate Regime.- 14. Aggregate Supply and the Short-run Tradeoff Between Inflation and Unemployment.- Part V: Topics in Macroeconomic Theory Thoroughly revised! 15. A Dynamic Model of Economic Fluctuations.- 16. Understanding Consumer Behavior.- 17. The Theory of Investment.- Part VI: Topics in Macroeconomic Policy 18. Alternative Perspectives on Stabilization Policy.- 19. Government Debt and Budget Deficits.- 20. The Financial System: Opportunities and Dangers.- Epilogue: What We Know, What We Don't

        
1. Kinh tế học vĩ mô. 2. Kinh tế học. 3. Khoa học quản trị. 4. Kinh tế. 5. Vĩ mô. 6. Khoa học . 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 339 M278-Macro

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900085-6
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)