Ronald K. Pearson.
   
Dữ liệu biên mục

Pearson, Ronald K., 1952- tác giả
        Exploratory data analysis using R /  Ronald K. Pearson.. - 1st ed. - Boca Raton, London, NY : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018
        xiii, 547 tr. : minh họa ; 24 cm. - (Chapman & Hall/CRC data mining and knowledge discovery, 45)

        Bao gồm thư mục tham khảo (tr. 539-543) và chỉ mục (tr. 544-547)
        ISBN: 9780367571566
        
1. Khai thác dữ liệu-- -- Chương trình máy tính. 2. R (Ngôn ngữ lập trình máy tính). 3. Dữ liệu. 4. Khám phá. 5. Phân tích. 6. Sử dụng. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 006.3/12 P362-Exploratory

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000251-3
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)