Dữ liệu biên mục
Porter, Michael E., 1947-
        On competition /  Michael E. Porter. - Boston, MA : Harvard Business School Pub., 2008
        xxxi, 544 tr. : minh họa ; 24 cm.
        "A Harvard business review book."
        Bao gồm danh mục tài liệu tham khảo và chỉ mục
        ISBN: 9781422126967
        
1. Cạnh tranh quốc tế. 2. Cạnh tranh so sánh (Thương mai quốc tế). 3. Chính sách công nghiệp. 4. Chính sách môi trường. 5. Chính sách xã hội. 

Phân loại DDC : 382.1042 P847-Compe

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0500180
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)