Roger Fisher, William Ury; Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch
   
Dữ liệu biên mục
Fisher, Roger, 1922-
        Để đạt được thỏa thuận: thương lượng thành công mà không bị thua thiệt = Getting to yes: negotiating agreement without giving in /  Roger Fisher, William Ury; Đặng Xuân Dũng, Nguyễn Hồng Thạch. - 1e. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1994
        259 tr. ; 19 cm.        
1. Thương lượng. 
I. Đặng Xuân Dũng. II. Nguyễn Hồng Thạch.

Phân loại DDC : 158.5 F533-GettY**

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000010-1
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)