Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani
   
Dữ liệu biên mục

James, Gareth
        An introduction to statistical learning : with applications in R /  Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. - 2nd ed
        xvi, 426 tr. : minh họa màu ; 24 cm. - (Springer texts in statistics, 1431-875X ; 103)

        Bao gồm chỉ mục
        
        
1. Mathematical statistics. 2. Mathematical models. 3. Mathematical statistics-- -- Problems, exercises, etc. 4. Mathematical models-- -- Problems, exercises, etc. 5. R (Computer program language). 6. Statistics. 7. Thống kê. 8. Toán. 9. Lập trình. 10. Ngôn ngữ lập trình. 11. Mô hình toán học. 12. Toán học. 
I. Witten, Daniela. II. Hastie, Trevor. III. Tibshirani, Robert.

Một phần của nhan đề: Statistical learning

Phân loại DDC : 519 J27-Introduction

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
EB2200006
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)